Odwiedź

Sopot

.

Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług portalu sopot.info.pl

 2. Podmiotem świadczącym usługi w ramach portalu sopot.info.pl jest (dalej zwanym „Reklamodawca”):
  StricteIT Mariusz Mrukowiecki
  81-812 Sopot
  ul. Obodrzyców 55

 3. Użytkownik usług (dalej zwany „Reklamobiorca”) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. Usługą portalu sopot.info.pl jest umieszczenie oraz publikacji reklamy na portalu sopot.info.pl

 5. Niniejszy regulamin jest automatycznie akceptowany wraz ze zgodą na umieszczenie oraz publikacji reklamy na portalu sopot.info.pl

II. Zasady umieszczenia oraz publikacji reklamy na portalu sopot.info.pl

 1. Z usług portalu sopot.info.pl korzystać może każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – dalej „Reklamobiorca).

 2. Reklamobiorca zobowiązany jest do podawania bezbłędnych danych, wszelkie opisy powinny być sformułowane poprawnie gramatycznie i stylistycznie oraz z zachowaniem zasad ortografii.

 3. Wszelkie dane Reklamobiorcy wprowadzone do portalu sopot.info.pl stanowią integralną część danych portalu sopot.info.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy zarządzającej portalem.

 4. Standardowy termin publikacji prezentacji nie może być krótszy niż 2 miesiące.

 5. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania publikacji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.

 6. Reklamobiorca nie powinien umieszczać treści działających na ewentualną niekorzyść portalu sopot.info.pl lub osób trzecich.

 7. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej reklamy na portalu sopot.info.pl

 8. Reklamobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji promocyjnych.

 9. Dodanie wpisu reklamowego do katalogu obiektów sopot.info.pl jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych Reklamobiorcy do celów marketingowych przez firmę StricteIT

 10. Reklamobiorca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do znaków towarowych, treści reklamy, własności intelektualnej oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

 11. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia znaku wodnego na zdjęciach umieszczonych w portalu sopot.info.pl.

III. Warunki umieszczenia oraz publikacji reklamy na portalu sopot.info.pl

 1. Umieszczenie oraz publikacja reklamy na portalu sopot.info.pl wymaga potwierdzenia ze strony Reklamobiorcy. Potwierdzeniem umieszczenia oraz publikacji reklamy jest przesłanie wiadomości elektronicznej e-mail, przez osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Reklamobiorcy, wpłata należnej kwoty na konto Reklamodawcy.

 2. Reklamobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę StricteIT jego danych w celu realizacji umieszczenia reklamy na portalu sopot.info.pl, w tym celu umożliwienia wystawienia faktury VAT.

 3. Okres publikacji reklamy na portalu sopot.info.pl jest określony na podstawie faktury, po upływie tego okresu, reklama na portalu sopot.info.pl wygasa.

 4. Po wygaśnięciu publikacji reklamy na portalu sopot.info.pl Reklamobiorca nie ponosi, żadnych kosztów, ani nie jest zobowiązany do przedłużania reklamy. Przed wygaśnięciem reklamy, Reklamodawca kontaktuje się z Reklamobiorcą w celu negocjacji warunków przedłużenia promocji.

 5. Reklamobiorca jest zobowiązany do opłacenia wystawionej faktury VAT, za reklamę na portalu sopot.info.pl przed upływem terminu płatności określonym na podstawie faktury.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1.  Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura portalu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie sopot.info.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Reklamodawcy.

V. Postanowienia końcowe

 1. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników bez uprzedniego informowania.

 2. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Reklamobiorcę.

 3. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych, w szczególności jakości i szybkości połączeń internetowych Reklamobiorcy, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających portal sopot.info.pl

 4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Reklamobiorcę jest równoznaczna z oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach portalu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych portalu” oraz “Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od portalu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Reklamobiorca może w każdej chwili dokonać zmian w prezentacji lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych Portalu.

 5. Reklamodawca nie odpowiada za szkody wynikające na wskutek:
  -złamania Regulaminu przez Użytkownika
  -podania nieprawdziwych (lub niepełnych danych przez Użytkownika)
  -działania czynników zewnętrznych (przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie sieci teleinformatycznej itp.).

Sopot

Sopot – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce nad Zatoką Gdańską (Morze Bałtyckie), położone na Pobrzeżu Gdańskim, pomiędzy Gdańskiem i Gdynią, z którymi tworzy Trójmiasto. Jest jednym z miast aglomeracji gdańskiej. Sopot jest najmniejszym pod względem ludności miastem na prawach powiatu w Polsce.

WYDARZENIA